ШУТИ шалгуур үзүүлэлтүүд

Татах файлууд:

1. СХА – ШУТ-ийн үйл ажиллагаанууд – Инноваци

2. Инноваци 1: Инновацийн төрлүүд

3. ШУТ-ийн болон СХА-ын хүний нөөц

4. Гүйцэтгэгч сектор болон санхүүжилтийн эх үүсвэрээр СХА-д зарцуулсан дотоодын нийт зардал (GERD)-ыг тооцоолох нь

5. Инновацийн шалгуур үзүүлэлтийг тооцоолох

6. Шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн шалгуур үзүүлэлт

7. Секторуудын асуулгын журам

8. ЮНЕСКО-гийн статистикийн хүрээлэнгйин танилцуулга

9. Шинжлэх ухаан, технологи, инновацийг хэмжих нь: статистикийн нэр томъёонууд

10. Ослогийн гарын авлагын танилцуулга: Гол тодорхойлолтууд

11. Ангилалууд болон задаргаанууд

12. Судалгаа, хөгжлийн хүний нөөцийг хэмжих нь

13. СХА-ын зардлыг хэмжих нь

14. Ослогийн гарын авлагын танилцуулга: Инновацийн хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагаанууд

15. Судалгаа, туршилт, хөгжлийн ажлыг хэмжиж эхэлж буй хөгжиж буй орнуудад зориулсан УДИРДАМЖ

16. Инновацийн асуулгыг явуулах нь: Асуулгын үйл явц

17. Инновацийн санал асуулгууд, асуултууд: жишээнүүд